Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Staże

Staże

KONTAKT

Magdalena Kamińska, Sylwia Leszczyńska, Agnieszka Szcześniak,
Aleksandra Tymejczak

pok. 101 tel.: (42) 716-49-41 w. 101 lub tel. (42) 717-45-61

 

 

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą

 

 

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika);
 • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika;
 • rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej;
 • organizacja pozarządowa (oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku osoby prawne  lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji);

 

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składania wniosku. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

 

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

 

Osoby uprawnione do odbycia stażu:

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

 • bezrobotni do 30 roku życia

do 6 miesięcy

 • pozostali bezrobotni

 

 

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

 

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Od wypłaconego stypendium Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 

 

Organizator stażu zobowiązany jest do udzielenia osobie bezrobotnej odbywającej staż dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator obowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 

 

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm./.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160/.

 

 

 

Uwaga! Możliwość zorganizowania stażu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje Urząd.

 

Szczegółowe zasady obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu dotyczące  organizacji staży dla osób bezrobotnych dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:17)
Zredagowana przez: Ewelina Michałowicz (2016-06-03 11:17:00)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupzgierz.pl/strona/sta%C5%BCe/112